Kategorie PRODUKTW
MOC PROMOCJI
NOWOCI
Pytki AZIENKOWE
Pytki KUCHENNE
Pytki SALON,PODOGA,TARAS
Kolekcje DREWNOPODOBNE
Pytki TARASOWE 2-3 cm
Pytki Imitujce BETON i CEMENT
Pytki XXXL
Pytki PATCHWORK
Pytki HEKSAGONALNE
KLINKIER
Pytki JEDNOKOLOROWE
Pytki OBIEKTOWE - INWESTYCYJNE
Pytki POMIESZCZENIA Techn.
Kamie i Pytki ELEWACYJNE
MOZAIKI
Pytki BASENOWE
Kleje i Chemia Budowl.
Wyposaenie AZIENKI
OUTLET/WYPRZEDAE
WIZUALIZACJA 3D
 
Kontakt z NAMI
 
DOSTAWA towaru
Transport GRATIS
i dostawa na terenie
CAEJ POLSKI oraz EUROPY 
Patnoci i Zapata za TOWAR
nasz SKLEP plytki123.pl udostpnia
kilka sposobw zapaty za towar:

platnosc online
PayPal
wpata PRZELEWEM na konto
POBRANIE przy odbiorze
zakup na RATY (0%)
patno GOTWK w siedzibie firmy
zaplata w walucie KARTA/ONLINE
 
sobota, 24 lipiec 2021  [53]
Regulamin

REGULAMIN sklepu plytki123.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Wacicielem Sklepu Internetowego www.plytki123.pl jest firma NAVIBOX - matsell.pl s.c., z siedzib w Dbrowie Górniczej, przy ul. Juliusza Bandrowskiego-Kadena 7, NIP: 629-100-97-23, REGON: 271982852 zwana dalej Sklepem.

Adresem e-mail: kontakt@plytki123.pl.

Numer rachunku bankowego Sklepu: PKO BP INTELIGO: 50 1020 5558 1111 1501 9290 0121

1.2. Sklep prowadzi sprzeda towarów za porednictwem sieci Internet.

1.3. Stron dokonujc zakupów w Sklepie jest osoba fizyczna posiadajca pen zdolno do czynnoci prawnych (osoba penoletnia) lub kada osoba prawna, której siedziba znajduje si na terytorium Polski i/lub w krajach ociennych - zwana dalej „Klientem”.

1.4. Wszystkie ceny podane w Sklepie s cenami brutto (zawieraj podatek VAT). Wszystkie ceny podane s w PLN.

1.5. Informacje znajdujce si na stronach internetowych Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, skadajc zamówienie, skada jednoczenie propozycj zawarcia umowy.

 

II. FAKTURA

2.1. Do kadej umowy sprzeday wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest z dniem, w którym wszystkie zamówione przez Klienta towary s wyprodukowane, skompletowane i gotowe do wysyki.

2.2. Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku, w sprawie wystawiania oraz przesyania faktur w formie elektronicznej, a take przechowywania oraz udostpniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. 10.249.1661), faktura VAT nie wymaga podpisu oraz stosownie do paragrafu 3 ust.1 rozporzdzenia Ministra Finansów jw., faktury mog by przesyane w formie elektronicznej po uprzedniej akceptacji odbiorcy faktury. Kupujcy wyraa zgod na przesanie faktury w formie elektronicznej podczas skadania formularza zamówienia.

2.3. Faktura jest wysyana w formie elektronicznej w pliku PDF na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

III. FORMY PATNOCI

3.1. Klient ma do wyboru formy patnoci opisane na stronie: Patno za Towar. S to: zapata przelewem, patnoci ONLINE - system PAYU, pobranie czciowe oraz raty PAYU.

3.2. Numer rachunku bankowego, wybrany sposób patnoci, kwota przelewu oraz dane do przelewu zostan wysane drog elektroniczn na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. W tytule przelewu naley wpisa nr zamówienia lub nr przesanej przez Sklep faktury proformy.

3.3. W przypadku anulowania zamówienia przez Klienta lub odstpienia od umowy, gdy zamówienie zostao opacone przez system PAYU, zostanie potrcona kwota w wysokoci 2,0% wartoci zwrotu. Warto potrcenia wynika z kosztów obsugi patnoci w systemie PAYU. Warto zwrotu zostanie zwrócona na konto przesane przez Klienta poczt elektroniczn.

 

IV. KOSZTY I RODZAJE DOSTAW

4.1. Koszty wysyki zamówionego towaru na terenie kraju pokrywa Sklep lub Klient zgodnie z zasadami znajdujcymi si na stronie Dostawa Towaru .

4.2. Koszty wysyki s uzalenione od aktualnych cen firm transportowych, gabarytów zakupionych produktów, ich iloci oraz wagi.

4.3. W procesie skadania zamówienia, system automatycznie wylicza koszty transportu. Nie dotyczy to:

a. Pytek ponad gabarytowych o rozmiarach powyej 120x80 (przekraczajcych standardowe wymiary palety). Wówczas po zoeniu zamówienia, Klient otrzyma indywidualne wyliczenie kosztów dostawy uzalenione od adresu, wagi oraz rozmiaru pytek na podany w zamówieniu adres e-mail. Koszt dostawy jest zmieniany i dodawany rcznie po zoeniu zamówienia. W zwizku z tym wycena / zamówienie zoone przez koszyk sklepu nie jest wice a kwota transportu jest korygowana przez pracownika sklepu po jego zoeniu oraz podawana do zaakceptowania.

b. Przesyek zagranicznych (wic informacji w zakadce Dostawa Towaru).

4.4. Podane ceny sprzeday nie obejmuj kosztów wysyki.

4.5. Ewentualne koszty wysyki doliczane s do ceny sprzeday i cznie stanowi kwot do zapaty lub pobrania.

 

V. ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJIA

5.1. Podstaw zoenia zamówienia jest wypenienie i wysanie formularza zamówienia w Sklepie www.plytki123.pl.

5.2. Zamówienia w Sklepie mona skada przez cay rok, 24 godziny na dob.

5.3. Zoenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacj niniejszego regulaminu.

5.4. Przyjcie przez Sklep kadego zoonego zamówienia jest potwierdzane drog e-mailow. Sklep przekae konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwaym noniku tj. na adres e-mail.

5.5. Realizacja zamówienia rozpoczyna si w nastpnym dniu roboczym od zaksigowania na rachunku Sklepu wpaty dokonanej przez Klienta. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidowe wypenienie przez Klienta formularza zamówienia.

5.6. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówie wzbudzajcych wtpliwoci a w szczególnoci zamówie zawierajcych omyki pisarskie, bdy spowodowane dziaaniem serwera bd oprogramowania, szczególnie bdy systemu powodujce nieprawidowe naliczenie ceny sprzeday oraz zamówie niezawierajcych adresu e-mail, numeru telefonu, bd te w których adres e-mail lub numer telefonu zostay bdnie podane.

5.7. Zamówienie jest realizowane przez Sklep jeli nastpi zaksigowanie wpaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Sklepu wg zasad pkt. 3.1 lub zapata gotówk w siedzibie Sklepu.

5.8. Jeli Klient chce anulowa zamówienie musi skontaktowa si ze Sprzedajcym drog mailow. Jeli zamówienie jest w trakcie realizacji i zostaje anulowane na prob klienta, moe on zosta obciony kosztami logistycznymi. Jeli zamówienie jest ju w trakcie dostawy, klient zobowizany jest do przyjcia towaru. Dopiero wtedy moe przystpi do procedury odstpienia od umowy.

5.9. Przy kadym towarze podany jest czas realizacji zamówienia (termin ten nie dotyczy odbioru wasnego produktów). Jest to planowany czas od rozpoczcia realizacji zamówienia do chwili wysania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzgldniane s tu tylko dni robocze (bez sobót i niedziel oraz wit). Zamówienie na towary o rónym czasie realizacji wysyane jest po skompletowaniu caoci. Chyba, e nastpi inne ustalenia. Czas wykonania zamówienia moe ulec przedueniu na skutek nieprzewidzianych i niezalenych od Sklepu okolicznoci.

5.10. Czas wykonania zamówienia zwizany jest z moliwociami produkcyjnymi producentów oraz dostpnoci danego artykuu. Z reguy wynosi on do 14 dni, jednak w uzasadnionych przypadkach (np. przy wikszej iloci towaru, na którego wykonanie potrzeba wicej czasu) moe si przeduy, o czym kadorazowo Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem. Maksymalny czas realizacji zamówienia – 60 dni (chyba, e z Klientem ustalono inaczej).

5.11. Sklep zastrzega sobie moliwo braku dostpnoci okrelonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany za pomoc e-maila.

5.12. Niezalenie od uprawnie opisanych powyej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku moliwoci wykonania zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, liczc od daty zoenia zmówienia. Jeeli przewidywany termin wykonania zamówienia jest duszy ni 30 (trzydzieci) dni, Sklep ma prawo do odstpienia od umowy w terminie przewidzianym do wykonania danego zamówienia. Jeli zapata za towar nastpia z góry – Sklep zwróci Klientowi naleno za towar w cigu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od odstpienia od umowy.

5.13. Sklep dokada wszelkich stara aby dane techniczne, zdjcia i opisy umieszczonych w sklepie towarów byy jak najbardziej zgodne z rzeczywistoci. Niemniej jednak zawsze istnieje moliwo wystpienia bdów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbienoci zostan skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

5.14. Rónice pomidzy wizualizacj towaru dostpnego w Sklepie wynikajce z indywidualnych ustawie komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) oraz rónice midzy zdjciem towaru a rzeczywistym wygldem, nie mog by podstaw reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie.

5.15. Wszelkie towary dostpne w Sklepie s towarami fabrycznie nowymi i sprawnymi oraz objte s gwarancj producentów.

5.16. W przypadku zamówienia zawierajcego pytki RAKO wraz z pytkami innych producentów termin dostawy podany jest na stronie Dostawa Towaru w czci Realizacja zamówienia oraz terminy.

5.17. Klient ma prawo wgldu w zawarto przesyki oraz sprawdzenia jej kompletnoci w obecnoci osoby odpowiedzialnej za transport (kierowca, kurier).

5.18. Zwrot nadwyki zakupionych pytek, w penych paczkach, jest moliwy po wczeniejszym uzgodnieniu ze sprzedawc. Warunkiem zwrotu jest, aby partia produkcyjna pytek pokrywaa si z aktualnym stanem magazynowym. Zwrot pytek moe wiza si z kosztami logistyczno/magazynowymi, które pokrywa klient.

 

VI. DOSTAWA TOWRU

6.1. Dostawa towaru odbywa si w sposób okrelony w zamówieniu. Zamawiajc towar w Sklepie Klient otrzymuje przesyk na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6.2. Czas wykonania zamówienia moe ulec przedueniu na skutek nieprzewidzianych i niezalenych od Sklepu okolicznoci takich jak: sia wysza, problemy z terminow dostaw zamówie przez dostawc wiadczcego usugi pocztowe/kurierskie itp. Pod pojciem siy wyszej rozumie si trzsienie ziemi, dziaanie wiatru, pary, wody, elektrycznoci, ognia, zagroenia atakiem o charakterze zbrojnym lub terrorystycznym, zamknicie zakadu przez pracodawc (lock-out) lub producenta lub dostawc, rozruchy, strajki, zamieszki, demonstracje, przerwy w dostawie towarów i usug oraz zdarzenia pozostajce poza ekonomicznym wpywem Sklepu.

6.3. O dacie wysyki Klient informowany jest za pomoc poczty elektronicznej / widomoci SMS.

6.4. Dostawy realizowane s w dni robocze w godzinach prac firm spedycyjnych (zazwyczaj w godzinach 7:00 - 15:00). W niektórych wypadkach po wczeniejszym uzgodnieniu, dostawa moe by realizowana w soboty lub po godzinie 15:00, ale wie si to z dodatkow opat.

6.5. Standardowa dostawa towaru odbywa si za pomoc firm spedycyjnych w cigu 24/48 godzin od odebrania przesyki z magazynów Sklepu. Jest to planowany / orientacyjny termin dostawy, który moe ulec zmianie. Sklep nie ponosi odpowiedzialnoci za opónienia wynikajce z pracy firm spedycyjnych.

6.6. Dostawy s realizowane samochodami ciarowymi z wind o wadze znacznie powyej 9 ton co moe powodowa problem z dojazdem w niektóre miejsca (wska ulica, wski wjazd, droga nieutwardzona itp.). Klient zobowizany jest do poinformowania Sklepu o ewentualnych przeszkodach w uwagach do zamówienia (bd wiadomoci mailow). Na tym etapie Sklep jest w stanie poinformowa firm spedycyjn o ewentualnych przeszkodach, a ta moe zrealizowa dostaw np. mniejszym samochodem. Jeli natomiast uwaga taka nie zostanie dopisana a firma spedycyjna podczas dostawy uzna, e nie ma moliwoci wykonania zlecenia, Klient moe ponie dodatkowe koszty za przepakowanie oraz ponown dostaw towaru. Dodatków wie si to z wyduonym czasem dostawy.

6.7. Kierowca dostarcza towar pod wskazany adres - bez obowizku wjazdu na posesj.

6.8. Kady towar wysany za pomoc firmy kurierskiej jest monitorowany i ubezpieczony. W razie kradziey caa warto przesyki zostaje zwrócona.

6.9. Sklep nie ponosi odpowiedzialnoci za brak dostawy wynikajcy z bdnego podania adresu przez Klienta lub nieodebrania przesyki.

6.10. W przypadku nieodebrania przesyki za pierwszym razem przesyka zostanie wysana ponownie na wskazany uprzednio przez Klienta adres. Ponowny ewentualny koszt wysyki pokrywa Klient.

6.11. Dostawa Towaru nie obejmuje jego wniesienia do obiektu. Wniesienie moliwe jest tylko w przypadku transportu naszym samochodem (w promieniu ok.60 km od Dbrowy Górniczej lub Tychów) - ustalenia indywidualne.

6.12. Palety jednorazowe oraz palety, za które pobrana jest kaucja, nie naley zwraca kierowcy przy dostawie. Zwrot palet kaucyjnych odbywa si po dostawie i uzgodnieniach ze Sklepem. Miejsce zwrotu okrela Sklep.

6.13. Koszt zwrotu palet jest po stronie Klienta.

 

VII. ODBIÓR OSOBISTY TOWARY W SKLEPIE STACJONARNYM

7.1. W chwili skadania zamówienia, jeli klient wybiera jako sposób dostawy Odbiór Osobisty, pobierany jest zadatek. Kwota wyliczana jest przez system.

7.2. Odbiór wasny towaru: termin ok. 3-10 dni roboczych od zaksigowania wpaty.

7.3. Przesyki s dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego wybranego przez Klienta w chwili skadania zamówienia. O moliwoci odebrania zamówionego produktu Sklep informuje drog poczty elektronicznej i/lub wiadomoci SMS.

7.4. Towar musi by bezwzgldnie sprawdzony pod wzgldem ilociowym i jakociowym (odcienie, kalibry, uszkodzenia itp.). Towar naley sprawdzi bezporednio przy odbiorze w Sklepie. Odbiór towaru bez zastrzee powoduje wyganicie roszcze z tytuu uszkodzenia / rozbienoci towaru.

7.5. Przesyk naley odebra w cigu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o moliwoci odbioru produktu (chyba, e wczeniej z Klientem, zostao ustalone inaczej). W przypadku nieodebrania zamówienia, w wyznaczonym przez Sklep terminie, Klient zostanie obciony obowizkiem poniesienia opat z tytuu bezumownego przechowywania towaru. 

 

VIII. ODSTPIENIE OD UMOWY

8.1. Zgodnie z Ustaw z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U 2014r. poz. 827) konsument, który zawar umow na odlego, moe od niej odstpi bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, skadajc owiadczenie o odstpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi zacznik nr 1 do regulaminu (na jego kocu).  Owiadczenie musi zosta przesane drog mailow, przed odesaniem produktu przez Klienta. Jest to warunek konieczny. 

8.2. Jeli zamówiony towar jest w trakcie dostawy, Klient zobowizany jest do jego odbioru. Dopiero po odbiorze i przesaniu dokumentów o odstpieniu od umowy, Klient moe zwróci towar.

8.3. Sklep zwróci Klientowi, oprócz równowartoci ceny towaru, koszty dorczenia mu zamówionego towaru – do wysokoci odpowiadajcej najtaszej opcji przesyki dostpnej w ofercie. Jeeli klient wybierze droszy rodek transportu, nie otrzyma zwrotu rónicy midzy wartoci wybranej dostawy a najtaszym sposobem transportu. Sklep nie zwraca Klientowi kosztów dostawy za towary ponadgabarytowe – koszty wyliczane s indywidualnie pod Klienta.

8.4. Odesanie towaru jest po stronie i na koszt klienta.

8.5. Towar zwracany nie moe by uywany oraz powinien by oryginalnie zapakowany. Dodatkowo towar musi by odpowiednio zabezpieczony, penowartociowy, bez uszkodze. Klient ponosi odpowiedzialno za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy (np. uszkodzenia w trakcie dostawy do Sklepu), co moe wiza si z obcieniem klienta kosztami.

8.6. W przypadku odstpienia od umowy Klient ma obowizek zwróci towar na adres podany przez Sklep lub przekaza go osobie upowanionej przez Sklep do odbioru niezwocznie, jednak nie póniej ni 14 dni od dnia, w którym odstpi od umowy (chyba, e ze Sklepem zostao ustalone inaczej).

8.7. Sklep przekae klientowi dokadny adres do zwrotu towaru (adres zwrotu jest inny ni adres siedziby sklepu - dot. to take zwrotów w przypadku zakupu z odbiorem wasnym). Towar, który zostanie wysany bez przesania wczeniej formularza o odstpieniu oraz bez ustalenia adresu zwrotu, zostanie odesany do Nadawcy na jego koszt.

8.8. Sklep zwróci Klientowi nie póniej ni w terminie 14 dni od dnia otrzymania owiadczenia konsumenta o odstpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego patnoci, w tym koszty dostarczenia rzeczy z tym, e zwrot patnoci nastpi nie wczeniej ni po otrzymaniu towaru z powrotem lub dostarczeniu przez Klienta dowodu odesania towaru, w zalenoci od tego, które zdarzenie nastpi wczeniej. Przed zwrotem patnoci Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia stanu zwracanych rzeczy.

8.9. Zwrot patnoci nastpuje przy uyciu takiego samego sposobu zapaty, jakiego uy Klient, z tym zastrzeeniem, i w przypadku zapaty gotówk zwrot patnoci zostanie dokonany na rachunek bankowy Klienta wskazany w treci owiadczenia o odstpieniu lub wskazany w inny sposób.

8.10. Klient nie moe skorzysta z przysugujcego mu prawa do odstpienia od umowy jeeli:

a. Sklep wykona w peni usug za wyran zgod Klienta, który zosta poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spenieniu wiadczenia przez Sklep utraci prawo odstpienia od umowy;

b. cena zaley od waha na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mog wystpi przed upywem terminu do odstpienia od umowy;

c. przedmiotem wiadczenia jest towar nieprefabrykowana, wyprodukowany wedug specyfikacji Klienta lub sucy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. przedmiotem wiadczenia s towary, które po dostarczeniu, ze wzgldu na swój charakter, zostaj nierozcznie poczone z innymi rzeczami;

e. przedmiotem wiadczenia jest towar majcy krótki termin przydatnoci do uycia.

f. przedmiotem wiadczenia jest towar na zamówienie z fabryki. Towary tego typu posiadaj informacje w karcie produktu w rubryce "Tylko na zamówienie"

 

IX. REKLAMACJE

9.1. Reklamacj naley zgosi przez formularz dostpny na stronie http://reklamacja.matsell.pl/ bd w formie pisemnej na adres: NAVIBOX - matsell.pl, ul. Bandrowskiego 7, 41-300 Dbrowa Górnicza.

9.2. Klient moe równie wysa informacj o reklamacji drog mailow (zostanie wezwany do uzupeniania formularza). W treci maila naley opisa dokadnie jakie wady posiada zamówiony towar. Prosimy równie o zaczenie zdj towarów, na których wyranie wida wykryte wady, co pozwoli na przypieszenie procedury reklamacyjnej.

9.3. Zgodnie z wytycznymi i wedug zalece Instytutu Techniki Budowlanej jak równie producenta, obowizkiem montaysty / klienta jest kontrola asortymentu pod ktem wad powierzchniowych, krzywizn, wymiarów, rónic w kolorystyce, kalibrze w celu wykluczenia ewentualnych wad. Po zamontowaniu reklamacje z wyej wymienionych powodów nie bd uznawane.

9.4. Gwarancja producentów / rkojmia nie obejmuje uszkodze mechanicznych, spowodowanych dziaaniem z zewntrz m. in. podczas transportu.

9.5. Reklamacjom nie podlegaj wady produktów stanowice opisane przyczyny ich przeceny w wyprzeday. Pozostae produkty podlegaj reklamacjom zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

9.6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane s najpóniej do 14 dni kalendarzowych od ich wpynicia. W przypadku skierowania wezwania do uzupenienia lub poprawienia reklamacji termin rozpatrzenia reklamacji zostaje przesunity i zaczyna swój bieg od dnia uzupenienia lub poprawienia reklamacji.

9.7. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy jeli naprawa nie bdzie moliwa.


IXa. Reklamacje z tytuu uszkodzenia / rozbienoci w dostawie:

9a.1. Niezwocznie po odebraniu towaru, Klient ma obowizek sprawdzi zawarto przesyki w obecnoci osoby wydajcej towar pod wzgldem zgodnoci z zamówieniem, w zakresie: iloci, zgodnoci kalibracji pytek, zgodnoci odcieni, ewentualnych krzywizn czy uszkodze.

9a.2. Wszelkie reklamacje dotyczce uszkodze w dostawie czy rozbienoci towaru naley zgosi w terminie 24 godzin od chwili odbioru przesyki. Po tym terminie reklamacje zwizane z uszkodzeniem towaru nie bd rozpatrywane.

9a.3. Przyjcie przesyki bez zastrzee powoduje wyganicie roszcze z tytuu uszkodzenia / rozbienoci towaru w dostawie.

9a.4. W celu zoenia reklamacji w zakresie uszkodzenia towaru bezwzgldnie wymagane jest spisanie w obecnoci kuriera protokou szkody. Jeeli uszkodzenia towaru zostan zauwaone po odjedzie kuriera naley skontaktowa si z firm kuriersk w terminie 24 godzin od dostawy (telefon znajduje si na licie przewozowym) i zada ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokou. Jedynie poprawnie spisany protokó uszkodzenia towaru umoliwi wymian towaru na nowy lub uzyskanie odszkodowania. Jest on podstaw do rozpatrzenia reklamacji.

9a.5. Reklamacje naley zgosi poprzez formularz reklamacyjny - http://reklamacja.matsell.pl/ doczajc do niego niezbdne dokumenty (protokó szkody, list przewozowy) oraz zdjcia na których bd widoczne wszystkie uszkodzone towary. Naley opisa w nim rodzaj niezgodnoci towaru z zamówieniem lub rodzaj uszkodze towaru.

 

X. USUGA Z DODATKOW GWARANCJ TRANSPORTOW

10.1. Koszt powyej gwarancji jest okrelony podczas skadania zamówienia w INFORMACJE O DOSTAWIE.

10.2. Uszkodzenia towaru w dostawie naley zgosi w cigu 24 godzin od przyjcia dostawy.

10.3. Zgoszenia naley dokona wypeniajc formularz reklamacyjny na stronie http://reklamacja.matsell.pl/

10.4. Warunkiem uwzgldnienia reklamacji jest przesanie czytelnych zdj, na których widniej wszystkie uszkodzone pytki.

10.5. Uszkodzenie naley zgosi kierowcy dostarczajcemu przesyk w celu sporzdzenia Protokou Uszkodze. Jeli uszkodzenia zostay  stwierdzone po odjedzie kuriera, wówczas naley ponowni go wezwa w celu spisania takiego protokou.

10.6. Reklamacja jest rozpatrywana na podstawie przesanego formularza ze zdjciami - Protokó Uszkodzenia mona przesa w póniejszym terminie, ale nie póniej ni 5 dni roboczych.

10.7. Zwrot za uszkodzenia lub dosyka uszkodzonego towaru jest realizowana w najbliszym moliwym terminie logistycznym.

 

XI. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Wypenienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyraeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez NAVIBOX - matsell.pl s.c. (zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta bd przetwarzane wycznie w celu realizacji zoonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczoci finansowej. Dane te s poufne i nie bd ujawniane, odsprzedawane ani uyczane osobom trzecim lub instytucjom.

11.2. Dostp do danych osobowych posiada jedynie administrator Sklepu.

11.3. Kady Klient, który wypeni formularz zamówienia ma moliwo dostpu do dotyczcych go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystpienia o ich usunicie piszc na adres administratora kontakt@plytki123.pl.


XII. POSTANOWIENIA KOCOWE

12.1. Sklep nie ponosi odpowiedzialnoci za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyania wiadomoci na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze uywanym przez Klienta.

12.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu obowizuj od daty opublikowania ich na stronie www.plytki123.pl . Zamówienia zoone przed dat wprowadzenia niniejszego regulaminu bd realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

12.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujcych si w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoywania akcji promocyjnych na stronach sklepu bd wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany obowizuj od daty opublikowania ich na stronie www.plytki123.pl.

12.4. W sprawach nieuregulowanych powyszym dokumentem stosuje si odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Zacznik nr 1 – Owiadczenie Odstpienia od umowy (pobierz)

 Dane firmy oraz nr konta:
NAVIBOX - matsell.pl
ul. Bandrowskiego 7
41-300 Dbrowa Górnicza


nr konta PKO BP INTELIGO:
50 1020 5558 1111 1501 9290 0121
Kontynuuj Zakupy


portale wsppracujce
 
Nasza strona internetowa uywa plikw cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dziki nim moemy indywidualnie dostosowa stron do Twoich potrzeb. Kady moe zaakceptowa pliki cookies albo ma moliwo wyczenia ich w przegldarce, dziki czemu nie bd zbierane adne informacje. Wicej szczegw w naszej polityce plikw cookies.